چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1706تامين اجتماعي70قرص - وراپاميل - 80mg1394/04/150
1706تامين اجتماعي70قرص - وراپاميل - 80mg1385/01/21120