پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1706تامين اجتماعي70قرص - وراپاميل - 80mg1394/04/150
1706تامين اجتماعي70قرص - وراپاميل - 80mg1385/01/21120