يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1279تامين اجتماعي70قرص - وراپاميل - 40mg1392/05/13500
1279تامين اجتماعي70قرص - وراپاميل - 40mg1392/01/17300
1279تامين اجتماعي70قرص - وراپاميل - 40mg1390/06/22230