سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1279تامين اجتماعي70قرص - وراپاميل - 40mg1392/05/13500
1279تامين اجتماعي70قرص - وراپاميل - 40mg1392/01/17300
1279تامين اجتماعي70قرص - وراپاميل - 40mg1390/06/22230