جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9801تامين اجتماعي90قرص - والزارتان ( والسارتان ) - 40mg1392/10/031400
9801تامين اجتماعي90قرص - والزارتان ( والسارتان ) - 40mg1392/05/131200
9801تامين اجتماعي90قرص - والزارتان ( والسارتان ) - 40mg1392/01/17900