شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9801تامين اجتماعي90قرص - والزارتان ( والسارتان ) - 40mg1392/10/031400
9801تامين اجتماعي90قرص - والزارتان ( والسارتان ) - 40mg1392/05/131200
9801تامين اجتماعي90قرص - والزارتان ( والسارتان ) - 40mg1392/01/17900