يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5423تامين اجتماعي90قرص - والزارتان ( والسارتان ) - 80mg1392/10/032100
5423تامين اجتماعي90قرص - والزارتان ( والسارتان ) - 80mg1392/05/191800