جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1871تامين اجتماعي70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 500mg SR1393/10/063500
1871تامين اجتماعي70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 500mg SR1392/06/172600
1871تامين اجتماعي70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 500mg SR1388/11/201800