دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1275تامين اجتماعي0قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg EC1395/05/191500
1275تامين اجتماعي70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg EC1392/05/131350
1275تامين اجتماعي70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg EC1392/01/17900
1275تامين اجتماعي70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg EC1391/10/18660
1275تامين اجتماعي70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg EC1391/05/21550
1275تامين اجتماعي70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg EC1390/06/22450