سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1275تامين اجتماعي70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg EC1392/05/131350
1275تامين اجتماعي70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg EC1392/01/17900
1275تامين اجتماعي70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg EC1391/10/18660
1275تامين اجتماعي70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg EC1391/05/21550
1275تامين اجتماعي70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg EC1390/06/22450