شنبه 7 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4768تامين اجتماعي90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1395/04/26250000
4768تامين اجتماعي90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1393/12/19550000
4768تامين اجتماعي90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1393/08/010
4768تامين اجتماعي90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1393/08/10650000
4768تامين اجتماعي90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1393/04/011190000
4768تامين اجتماعي90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1393/04/011190000
4768تامين اجتماعي90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1393/03/05410000
4768تامين اجتماعي90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1392/07/03537500
4768تامين اجتماعي90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1392/07/01430000
4768تامين اجتماعي90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1392/06/24537500
4768تامين اجتماعي90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1392/06/10824500
4768تامين اجتماعي90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1392/05/30650000
4768تامين اجتماعي90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1392/04/31540500
4768تامين اجتماعي90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1392/02/01276000
4768تامين اجتماعي90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1392/01/24450159
4768تامين اجتماعي90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1391/12/26438000
4768تامين اجتماعي90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1391/12/19450159
4768تامين اجتماعي90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1391/12/01667000
4768تامين اجتماعي90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1391/12/09438000
4768تامين اجتماعي90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1391/10/19600000