جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1273تامين اجتماعي70قرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 250mg1393/10/065400
1273تامين اجتماعي70قرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 250mg1392/12/034500
1273تامين اجتماعي70قرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 250mg1392/05/193900
1273تامين اجتماعي70قرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 250mg1391/09/263000
1273تامين اجتماعي70قرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 250mg1391/05/212500
1273تامين اجتماعي70قرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 250mg1390/06/222200