چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1260تامين اجتماعي70قرص - تريميپرامين - 25mg (As maleate)1394/07/061250
1260تامين اجتماعي70قرص - تريميپرامين - 25mg (As maleate)1392/05/201100
1260تامين اجتماعي70قرص - تريميپرامين - 25mg (As maleate)1390/04/19350