سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1263تامين اجتماعي70قرص - تريمتوپريم - 100mg1392/07/2366
1263تامين اجتماعي70قرص - تريمتوپريم - 100mg1382/06/0366