شنبه 1 آبان 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1258تامين اجتماعي70قرص - تري هگزي فنديل - 2mg1394/06/23400
1258تامين اجتماعي70قرص - تري هگزي فنديل - 2mg1392/05/13300
1258تامين اجتماعي70قرص - تري هگزي فنديل - 2mg1392/01/17200
1258تامين اجتماعي70قرص - تري هگزي فنديل - 2mg1391/09/26170
1258تامين اجتماعي70قرص - تري هگزي فنديل - 2mg1390/04/15125