شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1255تامين اجتماعي0قرص - تري فلوپرازين - 2mg1395/01/28500
1255تامين اجتماعي70قرص - تري فلوپرازين - 2mg1393/11/04400
1255تامين اجتماعي70قرص - تري فلوپرازين - 2mg1392/05/13340
1255تامين اجتماعي70قرص - تري فلوپرازين - 2mg1392/01/17250
1255تامين اجتماعي70قرص - تري فلوپرازين - 2mg1391/03/23190
1255تامين اجتماعي70قرص - تري فلوپرازين - 2mg1390/06/22150