جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1255تامين اجتماعي70قرص - تري فلوپرازين - 2mg1393/11/04400
1255تامين اجتماعي70قرص - تري فلوپرازين - 2mg1392/05/13340
1255تامين اجتماعي70قرص - تري فلوپرازين - 2mg1392/01/17250
1255تامين اجتماعي70قرص - تري فلوپرازين - 2mg1391/03/23190
1255تامين اجتماعي70قرص - تري فلوپرازين - 2mg1390/06/22150