شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1253تامين اجتماعي0قرص - تري فلوپرازين - 1mg1395/05/13400
1253تامين اجتماعي70قرص - تري فلوپرازين - 1mg1393/11/04350
1253تامين اجتماعي70قرص - تري فلوپرازين - 1mg1392/05/13300
1253تامين اجتماعي70قرص - تري فلوپرازين - 1mg1392/01/17200
1253تامين اجتماعي70قرص - تري فلوپرازين - 1mg1391/03/23160
1253تامين اجتماعي70قرص - تري فلوپرازين - 1mg1390/06/22100