پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1253تامين اجتماعي70قرص - تري فلوپرازين - 1mg1393/11/04350
1253تامين اجتماعي70قرص - تري فلوپرازين - 1mg1392/05/13300
1253تامين اجتماعي70قرص - تري فلوپرازين - 1mg1392/01/17200
1253تامين اجتماعي70قرص - تري فلوپرازين - 1mg1391/03/23160
1253تامين اجتماعي70قرص - تري فلوپرازين - 1mg1390/06/22100