جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1252تامين اجتماعي70قرص - تريامترن اچ - -1394/02/13540
1252تامين اجتماعي70قرص - تريامترن اچ - -1392/05/13450
1252تامين اجتماعي70قرص - تريامترن اچ - -1392/01/17300
1252تامين اجتماعي70قرص - تريامترن اچ - -1391/05/21250
1252تامين اجتماعي70قرص - تريامترن اچ - -1390/06/22198