سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1242تامين اجتماعي70قرص - ترازودون - 50mg FC1393/11/04750
1242تامين اجتماعي70قرص - ترازودون - 50mg FC1392/05/13680
1242تامين اجتماعي70قرص - ترازودون - 50mg FC1392/01/17500
1242تامين اجتماعي70قرص - ترازودون - 50mg FC1391/05/21400
1242تامين اجتماعي70قرص - ترازودون - 50mg FC1390/06/22320