دوشنبه 30 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1241تامين اجتماعي70قرص - ترانيل سيپرومين سولفات - 10mg1394/10/278200
1241تامين اجتماعي70قرص - ترانيل سيپرومين سولفات - 10mg1393/10/217600
1241تامين اجتماعي70قرص - ترانيل سيپرومين سولفات - 10mg1393/10/217600
1241تامين اجتماعي70قرص - ترانيل سيپرومين سولفات - 10mg1393/10/217600
1241تامين اجتماعي70قرص - ترانيل سيپرومين سولفات - 10mg1392/09/056200
1241تامين اجتماعي70قرص - ترانيل سيپرومين سولفات - 10mg1390/11/162950