پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2190تامين اجتماعي0قرص - ترامادول هيدروکلرايد - 100mg SR1392/07/230
2190تامين اجتماعيقرص - ترامادول هيدروکلرايد - 100mg SR1391/01/051320