چهارشنبه 6 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2190تامين اجتماعي0قرص - ترامادول هيدروکلرايد - 100mg SR1392/07/230
2190تامين اجتماعيقرص - ترامادول هيدروکلرايد - 100mg SR1391/01/051320