دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2103تامين اجتماعي0قرص - ترامادول هيدروکلرايد - 100mg1392/07/230
2103تامين اجتماعيقرص - ترامادول هيدروکلرايد - 100mg1391/01/051100