شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2102تامين اجتماعي0قرص - ترامادول هيدروکلرايد - 50mg1392/07/230
2102تامين اجتماعيقرص - ترامادول هيدروکلرايد - 50mg1391/01/05720