دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1884تامين اجتماعي0قرص - توپيرامات - 200mg1394/09/183300
1884تامين اجتماعي70قرص - توپيرامات - 200mg1392/05/192900
1884تامين اجتماعي70قرص - توپيرامات - 200mg1385/09/221600