جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1883تامين اجتماعي0قرص - توپيرامات - 100mg1394/09/182500
1883تامين اجتماعي70قرص - توپيرامات - 100mg1392/05/132300
1883تامين اجتماعي70قرص - توپيرامات - 100mg1392/01/171700
1883تامين اجتماعي70قرص - توپيرامات - 100mg1390/06/261300