چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1883تامين اجتماعي70قرص - توپيرامات - 100mg1392/05/132300
1883تامين اجتماعي70قرص - توپيرامات - 100mg1392/01/171700
1883تامين اجتماعي70قرص - توپيرامات - 100mg1390/06/261300