سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1886تامين اجتماعي0قرص - توپيرامات - 50mg1394/09/181500
1886تامين اجتماعي70قرص - توپيرامات - 50mg1392/05/131350
1886تامين اجتماعي70قرص - توپيرامات - 50mg1392/01/171000
1886تامين اجتماعي70قرص - توپيرامات - 50mg1390/06/22770