چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1886تامين اجتماعي70قرص - توپيرامات - 50mg1392/05/131350
1886تامين اجتماعي70قرص - توپيرامات - 50mg1392/01/171000
1886تامين اجتماعي70قرص - توپيرامات - 50mg1390/06/22770