يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1885تامين اجتماعي0قرص - توپيرامات - 25mg1394/09/181200
1885تامين اجتماعي70قرص - توپيرامات - 25mg1392/05/131000
1885تامين اجتماعي70قرص - توپيرامات - 25mg1392/01/17720
1885تامين اجتماعي70قرص - توپيرامات - 25mg1390/06/26550