شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4579تامين اجتماعي0قرص - تولترودين تارترايت - 2mg1393/08/300
4579تامين اجتماعيقرص - تولترودين تارترايت - 2mg1390/05/29770