جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4578تامين اجتماعي0قرص - تولترودين تارترايت - 1mg1393/08/300
4578تامين اجتماعيقرص - تولترودين تارترايت - 1mg1390/05/29440