جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1234تامين اجتماعي0قرص - تولمتين - 200mg1395/05/204800
1234تامين اجتماعي70قرص - تولمتين - 200mg1393/03/204000
1234تامين اجتماعي70قرص - تولمتين - 200mg1392/07/292300
1234تامين اجتماعي70قرص - تولمتين - 200mg1390/06/301700