چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1234تامين اجتماعي70قرص - تولمتين - 200mg1393/03/204000
1234تامين اجتماعي70قرص - تولمتين - 200mg1392/07/292300
1234تامين اجتماعي70قرص - تولمتين - 200mg1390/06/301700