شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1221تامين اجتماعي70قرص - تيوريدازين - 100mg C.tab1392/12/142500
1221تامين اجتماعي70قرص - تيوريدازين - 100mg C.tab1392/05/132000
1221تامين اجتماعي70قرص - تيوريدازين - 100mg C.tab1392/01/171500
1221تامين اجتماعي70قرص - تيوريدازين - 100mg C.tab1391/03/231200
1221تامين اجتماعي70قرص - تيوريدازين - 100mg C.tab1390/06/261000