شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1222تامين اجتماعي70قرص - تيوريدازين - 25mg C.tab1392/12/141000
1222تامين اجتماعي70قرص - تيوريدازين - 25mg C.tab1392/05/13700
1222تامين اجتماعي70قرص - تيوريدازين - 25mg C.tab1392/01/17520
1222تامين اجتماعي70قرص - تيوريدازين - 25mg C.tab1391/03/23400
1222تامين اجتماعي70قرص - تيوريدازين - 25mg C.tab1390/06/26360