شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1220تامين اجتماعي70قرص - تيوريدازين - 10mg C.tab1392/12/14600
1220تامين اجتماعي70قرص - تيوريدازين - 10mg C.tab1392/05/13400
1220تامين اجتماعي70قرص - تيوريدازين - 10mg C.tab1392/01/17270
1220تامين اجتماعي70قرص - تيوريدازين - 10mg C.tab1391/03/23210
1220تامين اجتماعي70قرص - تيوريدازين - 10mg C.tab1390/06/26180