جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1217تامين اجتماعي95قرص - تيوگوانين - 40mg1394/09/16240000
1217تامين اجتماعي95قرص - تيوگوانين - 40mg1394/05/24320000
1217تامين اجتماعي95قرص - تيوگوانين - 40mg1394/03/06240000
1217تامين اجتماعي95قرص - تيوگوانين - 40mg1393/03/0575000
1217تامين اجتماعي95قرص - تيوگوانين - 40mg1392/07/017500
1217تامين اجتماعي95قرص - تيوگوانين - 40mg1391/12/237500
1217تامين اجتماعي95قرص - تيوگوانين - 40mg1391/03/0115600
1217تامين اجتماعي95قرص - تيوگوانين - 40mg1390/12/0313008