دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1215تامين اجتماعي95قرص - دي اتيل پرازين - 6.5mg C.tab1394/04/2312600
1215تامين اجتماعي70قرص - دي اتيل پرازين - 6.5mg C.tab1389/02/091100