يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1293تامين اجتماعي70قرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 300mg1392/08/201500
1293تامين اجتماعي70قرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 300mg1392/05/191000
1293تامين اجتماعي70قرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 300mg1391/10/18700
1293تامين اجتماعي70قرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 300mg1390/06/22370