شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1292تامين اجتماعي0قرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 100mg1395/05/121000
1292تامين اجتماعي70قرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 100mg1392/05/19800
1292تامين اجتماعي70قرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 100mg1391/10/18400
1292تامين اجتماعي70قرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 100mg1390/06/22180