دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1292تامين اجتماعي70قرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 100mg1392/05/19800
1292تامين اجتماعي70قرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 100mg1391/10/18400
1292تامين اجتماعي70قرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 100mg1390/06/22180