يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1209تامين اجتماعي70قرص - تئوفيلين - 200mg SR1394/07/06800
1209تامين اجتماعي70قرص - تئوفيلين - 200mg SR1393/10/17700
1209تامين اجتماعي70قرص - تئوفيلين - 200mg SR1392/05/13550
1209تامين اجتماعي70قرص - تئوفيلين - 200mg SR1392/01/17400
1209تامين اجتماعي70قرص - تئوفيلين - 200mg SR1391/06/28360
1209تامين اجتماعي70قرص - تئوفيلين - 200mg SR1390/06/26240