دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1203تامين اجتماعي70قرص - تترابنازين - 25mg S.tab1394/12/0334000
1203تامين اجتماعي70قرص - تترابنازين - 25mg S.tab1394/08/2740000
1203تامين اجتماعي70قرص - تترابنازين - 25mg S.tab1394/07/2141200
1203تامين اجتماعي70قرص - تترابنازين - 25mg S.tab1394/02/1541200
1203تامين اجتماعي70قرص - تترابنازين - 25mg S.tab1393/11/2040000
1203تامين اجتماعي70قرص - تترابنازين - 25mg S.tab1393/04/2144000
1203تامين اجتماعي70قرص - تترابنازين - 25mg S.tab1392/10/0740000
1203تامين اجتماعي70قرص - تترابنازين - 25mg S.tab1392/05/2043500
1203تامين اجتماعي70قرص - تترابنازين - 25mg S.tab1391/10/1723000
1203تامين اجتماعي70قرص - تترابنازين - 25mg S.tab1390/11/2320700