دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1198تامين اجتماعي70قرص - تربوتالين - 5mg1392/05/19400
1198تامين اجتماعي70قرص - تربوتالين - 5mg1391/05/21300
1198تامين اجتماعي70قرص - تربوتالين - 5mg1387/08/12170