شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1197تامين اجتماعي70قرص - تربينافين - 250mg S.tab1393/08/147500
1197تامين اجتماعي70قرص - تربينافين - 250mg S.tab1392/05/195400
1197تامين اجتماعي70قرص - تربينافين - 250mg S.tab1391/07/194000
1197تامين اجتماعي70قرص - تربينافين - 250mg S.tab1385/03/172500