شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
13524تامين اجتماعي90قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1395/05/2014000
13524تامين اجتماعي90قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1393/11/0514500
13524تامين اجتماعي90قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1393/08/0510000
13524تامين اجتماعي81قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1393/06/2414500
13524تامين اجتماعي79قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1393/03/2016000
13524تامين اجتماعي81قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1393/03/2014500
13524تامين اجتماعي90قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1393/03/0510000
13524تامين اجتماعي90قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1392/05/3014500
13524تامين اجتماعي90قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1391/12/199800