پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2465تامين اجتماعي70قرص - تاموکسيفن سيترات - 20mg1392/06/021500
2465تامين اجتماعي70قرص - تاموکسيفن سيترات - 20mg1392/01/111100
2465تامين اجتماعي70قرص - تاموکسيفن سيترات - 20mg1390/06/22850